Milattan Önce Anadolu Uygarlıkları

Sal, 13 Hzn 2011

III – M.Ö.2. Binden M.Ö.6. Yüzyıla Kadar

Türkiye`de Kültür ve Uygarlık

DEVLET YÖNETİMİ:

1)- Anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. Kral hem başkomutan, hem baş

Yargıç, hem de başrahipti.

 

NOT: Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir.

Ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır.

2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.

3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.

Kralın yanında memurlar sınıfı ile asillerden oluşan meclisler vardı.

İlleri yönetmekle valiler (prensler) görevlendiriliyordu.

Hititlere bağlı devletler üç gruba ayrılırdı:

Müttefik devlet

Tabii devlet

Vassal (bağlı) devlet

4)- İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

DİN VE İNANIŞ:

1)- Anadolu'da çok tanrılı inanış mevcuttu.

2)- Hititler kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapınmışlardı.

NOT: Bu durum Anadolu'da dini etkileşimi yansıtmaktadır.

3)- Urartular ölümden sonra hayata inanmışlardı. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine

çeşitli eşyalar koyuyorlardı.

4)- Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir.

5) Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.

6) Urartularda kral ülkeyi savaş tanrısı HALDİ adına yönetirdi.

Hititler başta olmak üzere Anadolu’daki tüm uygarlıkların binlerce tanrısı vardı (en ünlü tanrıları fırtınalar tanrısı Teşup ile karısı Hera idi).

Lidyalılar, Kibele, Artemis, Zeus ve Apollo gibi

Yunan tanrılarına tapmışlardır.

Anadolu uygarlıkları, tanrılara kurban keserek, yiyecek ve içecek sunarak taparlardı.

Hititlerin ve iyonların ahiret inancı zayıftı.

SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT:

1)- Halk genellikle Asiller, Rahipler, Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıştı.

2)- Anadolu'da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu.

3)- Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.

4)- Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA’YI ilk kez kullanan Lidyalılardır.

5)- İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.

6)- Lidyalılar Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında etkili oldular.

Sosyal Sınıflar:

Sosyal sınıflar ülke genelinde soylular, rahipler, hürler, namralar (hür-köle arası sınıf) ve kölelerden oluşurdu.

Soylular çok geniş imtiyazlara sahipti. En yüksek makamlara getirilir ve en geniş topraklara sahip olurlardı.

Köleler: -Savaş esirlerinden oluşurdu.

Tarım işlerinde çalışırlardı.

Bedel ödeyerek hürler sınıfına geçebilirlerdi.

Belli ölçüde mal-mülk sahibi olabilirlerdi.

Yarı insan kabul edildiklerinden cezalar hürlere oranla yarı yarıya uygulanırdı.

Anadolu’da yaşayan toplumlar fazla dindar olmadıkları için, Rahipler, Mısırdaki gibi nüfuz kazanamamışlardır.

Topraklar kralın malı sayılır ve kral adına ekilirdi. Buna karşılık özel mülkiyete de izin verilmiştir.

Şehirlerde halk hürlerden (asiller, rahipler, askerler, memurlar, tüccarlar ve köylüler ) ve kölelerden oluşurdu.

Tarım, hayvancılık, madencilik, dokumacılık ve ticaret başlıca geçim kaynağıydı.

Ticari hayat gelişmişti. Anadolu, Kuzey Suriye ve Mezopotamya arasında ticaret gelişmişti.

YAZI, DİL VE EDEBİYAT:

1)- Anadolu'ya yazı Asurlular tarafından getirilmiştir. Hititler ve Urartular Asurlulardan aldıkları

ÇİVİ yazısını ve kendi buluşları olan HİYEROGLİF(resim yazısı) yazısını kullandılar.

2)- Hitit ve Urartular, Asur çivi yazısını; Frig, Lidya ve İyonlar, Fenike alfabesini kullanmışlardır.

Fenike yazısını batıya aktaran İYONLAR olmuştur.

3)- Hititler edebiyatın çeşitli dallarında eserler vermişlerdir. Bunların başında tanrılarına hesap

verdikleri anallar ile destanlar gelir. Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI’NI başlatmışlardır.

—Mezopotamya’dan etkilenilerek destanlar ve masallar kaleme almışlardır Bu destanların başında Kumarbi Destanı gelir. Gılgamış Destanı Hititçeye çevrildi. Hititlerin Kumarbi Destanı Yunanlıları etkilemiştir (Yunan şairi Hesidos’un Teogonya destanına ilham vermiştir)

4)- Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) imzaladılar.(MÖ.1280)

5)- İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.

ORDU

Eli silah tutan herkes silah altına alınırdı.

Kralın, prenslerin ve valilerin özel orduları vardı.

Gerekirse ücretli askerler de orduya alınırdı.

Ordu yaya ve arabalardan oluşurdu.

HUKUK:

Anadolu'da kanunlar Mezopotamya’daki gibi kısasa kısas değildi.

Hititlerde adaletin sembolü güneştir.

İlk kanun koyucu devletlerden biridir.

Aile hukuku (miras) düzenlenmiştir (medeni ilk yasa).

Hititlerde mülkiyet hakkı ve kölenin modern hukuku vardı.

Kanunlar insancıldır. Tazminat cezaları ağırlıktadır (bu konuda Sümerlerden etkilenilmiştir).

En ağır cezalar Krala ve devlete başkaldırmaktır. (cezası ölümdür).

BİLİM VE SANAT:

1)- Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.

(İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)

2)- Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür.

(Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

3)- İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta

Hipokrat, Felsefede Diojen)

—Pisagor, matematik ve geometriye bilimsellik kazandırmıştır.

4)- Hititler ve Frigler dokumacılıkta ileri gitmişler-

dir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve

kilimleri ile ünlüdürler.

Anadolu’da gelişen bilim, kendisinden önceki Mezopotamya ve Mısır uygarlıkların yanında Hititlerde Tarihçilik çok ileri bir seviyedeydi.

Anadolu’da bilim, İyonya da ileri bir seviyedeydi. İyonya’nın zenginliği, coğrafi durumu ve dış dünyayı tanımaları ve kısmen özgür şehir yönetimleri bilim ve kültür hayatını geliştirmiştir.

Yunanistan’a tesir eden iyon kültürü, Avrupa kültürünün temelini oluşturmuştur.

Özgür düşünce felsefenin doğmasına neden olmuştur.

MİMARİ

Evler, saraylar ve tapınaklar yapmışlardır (dini mimari gelişti)

Hititlerin İveriz Kabartmaları ünlüdür (taş işçiliği)

Kral Midas’ın mezarı Frigler in en ünlü mimari eserlerdir.

Heykeltıraşlıkta ileri giderek Tanrı heykelleri ve Kabartmalar yapmışlardır.

Taştan ve tunçtan heykeller (sfenks: insan başlı aslan) yapmışlardır.

http://tarihsitesi.net
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz